Michael Smither

Motumahanga Sextet
Motumahanga Sextet

Michael Smither Screen Print Edition of 60 Print Size: 500 x 400 Frame Size: 650 x 550

Shape as Colour, Colour as Sound
Shape as Colour, Colour as Sound

Michael Smither Screen Print Edition of 55 Print Size: 760 x 560

Three Dark Gulls, Three Dark Rocks
Three Dark Gulls, Three Dark Rocks

Michael Smither Screen Print Edition of 38 Print Size: 760 x 560

Taranaki Spingtime
Taranaki Spingtime

Michael Smither Screen Print Edition of 50 Frame Size: 690 x 900

Taranaki III
Taranaki III

Michael Smither Screen Print Edition of 75 Frame Size: 780 x 370

Okahu Boats - Koromiko
Okahu Boats - Koromiko

Michael Smither Screen Print Edition of 39 Frame Size: 380 x 500

Okahu Boats - Niagara
Okahu Boats - Niagara

Michael Smither Screen Print Edition of 39 Frame Size: 380 x 500

Okahu Boats - Paris Daisy
Okahu Boats - Paris Daisy

Michael Smither Screen Print Edition of 44 Frame Size: 380 x 500

Red Target
Red Target

Michael Smither Screen Print Edition of 69 Print Size: 560 x 755