Motumahanga Sextet

Michael Smither Screen Print Edition of 60 Print Size: 500 x 400 Frame Size: 650 x 550